Category: Biography
Editor: Strobe Talbott
Year: 2006